Hedin Parts Group får ny vd

Hedin Mobility Group har utsett Jonny Skrivarhaug till ny vd för Hedin Parts Group. Skrivarhaug har en gedigen bakgrund inom reservdelar och logistik och ansvarar redan för en rad reservdels bolag i Hedin Mobility Group.

Jonny Skrivarhaug är redan ansvarig för flera reservdelsföretag inom Hedin Mobility Group, inklusive Koed, BNC Nordic Distribution och GS Bildeler, och ingår i styrelsen för KW Group. Skrivarhaugs utnämning understryker Hedin Mobility Groups mål att samla sin reservdelsdivision under Hedin Parts Group.

– Med bevisade resultat inom reservdelar och logistik, kombinerat med strategisk insikt och lång erfarenhet från bilbranschen, är Jonny rätt person att leda Hedin Parts framåt. Under sin tillfälliga tjänstgöring har han spelat en avgörande roll för att stärka företagets grundvalar för framtida tillväxt och lönsamhet. Jag har fullt förtroende för hans ledarskap, säger Anders Hedin, ägare och vd för Hedin Mobility Group samt styrelseordförande för Hedin Parts.

När Skrivarhaug nu tar rollen som vd för att fokusera på strategi, övergripande utveckling och långsiktig framgång kommer företaget söka efter en platschef för att leda Hedin Parts verksamhet i Nyköping.

– Hedin Parts är väl rustat med både organisation och infrastruktur för att möta kraven i en bransch i ständig och snabb förändring. Jag har fått möjligheten att lära känna det kompetenta teamet och ser fram emot att dra nytta av de möjligheter som följer med att vara en del av en av Europas största mobilitetsleverantörer. Jag ser fram emot framtiden och att bidra till vår fortsatta framgång i Hedin Parts, säger Jonny Skrivarhaug.

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

– Skillnaden mellan kundspecifika 3PL-lösningar, det gamla uttrycket ”husspeditör” och 4PL kan tyckas hårfin. Men vid fjärdepartslogistik är det oftast inte transporterna som logistikbolaget tjänar pengar på, utan snarare på själva tjänsten att hantera logistikoperationen, inklusive den teknik som används, säger Daniel Ljungberg, vd på 4PL Central Station Nordic, ett av de ledande fjärdepartslogistikbolagen i Europa.

I december 2023 förvärvade 4PL Central Station företaget Imperial Logistics AB, vilket var en effekt av att det globala logistikbolaget Imperial Logistics International köptes upp av DW World. Sedan i november 2023 är Imperial Logistics AB juridiskt fusionerat med 4PLCS Nordic och rent operativt pågår en integration av processer och IT-system.

– Alla medarbetare delar målsättningen att i långsiktiga partnerskap hjälpa våra kunder att göra sina supply chains ännu mer automatiserade och effektiva. Sen är det naturligt att vi har olika historik, kultur och arbetssätt, konstaterar Daniel.

Oberoende tjänsteleverantör

I en 4PL-verksamhet kommer intäkterna alltså primärt från tjänsteutförandet och i form av intäkter som baseras på de besparingar som 4PL-bolaget lyckas åstadkomma.

– Ett bra exempel är en tjänst där vi inhämtar och förhandlar priser på flygtransporter från fem-sex transportörer och sen delar besparingen med kunden. Allt sker helt transparent visavi vår kund och i allmänhet resulterar arbetet i besparingar på 30 procent, säger Daniel.

Familjeföretaget 4PL Central Station Group (4PLCS) startades år 2000 av Alexander och Olivier Bauer i Basel, Schweiz. Numera jobbar över 350 logistikexperter vid bolagets siter i Europa, USA och Kina. Redan vid starten för 24 år sedan var idén att integrera och operera logistiktjänster, utan att själv äga några fysiska logistikresurser. Daniel förklarar att det var och är ett mycket medvetet val.

– Genom att stå fria och oberoende i förhållande till transportörer och lageroperatörer kan vi i alla lägen agera för våra kunders bästa och utan att ha behov av att belägga egna fysiska resurser.

Stora, krävande kunder

Vid starten år 2000 fick 4PLCS stora uppdrag inom fordonsindustri och kemi, med kunder som Alstom, Bombardier och Sun Chemicals. Senare har bolaget även fått kunder inom retail och distribution, bland annat en svensk globalt ledande retailer. Andra uppdrag återfinns i bygg- och anläggningsbranscherna där 4PLCS bland annat hanterat logistiken för den berömda CERN-anläggningen i Geneve, vilket även resulterat i uppdrag för European Spallation Source, ESS i Lund.

– Logistiken kring forskningsanläggningar är utmanande, där både extremt högvärdigt, radioaktivt eller biologiskt gods ska hanteras på olika sätt. Hos CERN har vi fungerat som logistikpartner vid ombyggnationen av partikelacceleratorn och på ESS har vi stöttat med våra tjänster ända sedan byggstarten av deras neutronanläggning 2014, säger Daniel.

4PLCS är en aktiv part i RI Logistika (Research Institute), en icke vinstdrivande organisation som stöttar forskningsanläggningar med logistik-kompetens och hantering. Verksamheten leds av svensken Jörgen Larsson, logistikchef på ESS.

– Grundtanken med RI Logistika är att genom en effektivare logistik säkerställa att mer pengar kan användas till forskningen istället för till logistik. RI Logistika möjliggör att forskningsanläggningar kan använda beprövade koncept för kontrolltorn, IT-lösningar, godsförsäkringar och CO2-beräk- ningar istället för att uppfinna hjulet varje gång. Bland annat arbetar vi med WTO, World Trade Organisation, för att förenkla tullhanteringen för forskningsanläggningar. 4PL Central Station har med sina erfarenheter inom supply chain och IT varit en värdefull partner i uppbyggnaden av RI Logistika, säger Jörgen, som även är styrelseord- förande för RI Logistika.

4PL och kontrolltorn

Fjärdepartslogistiker erbjuder ofta – men inte alltid – en kontrolltornstjänst där man tar ansvar för att säkerställa visibilitet, samordning, automatisering och optimering i ett försörjningsflöde. En tjänst som också utförs av traditionella tredjepartslogistiker och allt oftare även av mjukvaruföretag.

– Som kontrolltorn handlar uppdraget till stor del om att planera och säkerställa att aktiviteterna utförs i varukedjan och agera på avvikelser. Här är insamlingen av logistikdata jätteviktig för att använda i ett löpande förbättringsarbete, både vad gäller kostnader och kvalitet, säger Daniel och betonar att potentialen för effektivisering och förbättring i administration och kommunikation i allmänhet är stor, exempelvis inom global tullhantering som fortfarande ofta utförs helt manuellt.

Smarta mjukvaror

Mjukvaror och annan teknik är självklara hjälpmedel för en fjärdepartslogistiker. När 4PL-branschen formades handlade detta mest om att använda dåtidens datorer och programvara för att skapa överblick och effektivisera administrationen så mycket som möjligt kring order och fakturering. Under årens lopp har en störtflod av alltmer avancerade mjukvaror, ofta bestyckade med maskininlärning, blivit viktiga verktyg i 4PL-bolagens värdeskapande. Ett TMS, Transportation Management System, är här den mest centrala mjukvaran.

– Ett kraftfullt TMS är helt avgörande för ett kontrolltorn eftersom det är en förutsättning både för att effektivisera administrativa processer och för att säkerställa en hög kvalitet och en bra kundupplevelse. Vi har exempelvis ett uppdrag där vi både ansvarar för kundens försörjningsplanering och logistik, där det alltså inte enbart handlar om en transportprocess, utan även om själva planeringen och utförandet av vilka varor och i vilken mängd de ska levereras till respektive plats, inklusive de tekniska lösningarna som behövs för att skapa visibilitet och transparens i det arbetet, berättar Daniel.

Ambitionen är att 4PLCS framöver ska vidga sitt leveransomfång till att även erbjuda tjänster för efterfrågeprognoser, planering och varupåfyllning. Ett område där maskininlärning är ett viktigt verktyg för träffsäkra prognoser och en korrekt planering.

– Här samarbetar vi med en tysk AI-specialist som har utvecklat en planeringsmjukvara med maskininlärning. Med tillgång till en kunds historiska försäljningsdata, inköpsstatistik och andra parametrar kan vi ta ansvar för att både generera korrekta prognoser och säkerställa en effektiv påfyllning av varor.

Eget TMS

4PLCS förvärvade 2018 TMS-lösningen Optilo, ett så kallat ”shippers TMS” som automatiserar och optimerar transportprocesser och aktiviteter i försörjningskedjan.

– Optilo förvärvades initialt för att ge oss en konkurrenskraftig tekniklösning i den egna verksamheten. Numera används systemet i många kontrolltornslösningar och det säljs alltmer som en molnlösning som används av varuägarna själva. Med ett TMS av den här typen automatiseras mängder av manuella rutinuppgifter och systemet ger också information om avvikelser och en god överblick över alla logistikkostnader, säger Daniel och betonar att IT-mognaden vad gäller logistik- och transportmjukvaror fortfarande är låg och de system som trots allt används är ofta isolerade öar.

– Många större företag har ännu inte adresserat logistiken på rätt sätt vad gäller sina IT-system. Jag tror det beror på att implementeringen av ERP-system hittills mest fokuserat på intern kontroll och effektivitet inom i flödet order-lager-fakturering. Nu börjar man titta på hela kedjan, det vill säga även på planering av utbud och efterfrågan, logistik och CO2-emissioner. Många stora organisationer bokar transporter i ett TA-system, men vad är nyttan om du inte har en order att matcha transportfakturan mot, säger han och konstaterar att den generella besparingen av den typen av kontroll är mellan 3 och 6 procent.

Uppföljning och mätning av CO2

Ett särskilt prioriterat utvecklingsområde för 4PLCS är uppföljning och mätning av CO2-utsläpp.

Här ser Daniel en stor potential i att ta ansvar för att säkerställa och dokumentera spårbarhet och miljöcertifikat i flera led uppströms i logistikkedjan.

– Det finns ett stort behov hos många företag att få hjälp med de verktyg och processer som behövs för spårbarhet. Här är vi öppna för att ta över importen för våra kundföretag, för att på så vis säkerställa spårbarheten hos underleverantörerna över tid. Redan nu hjälper vi kunder med att kontinuerligt beräkna och redovisa CO2-avtryck från transporter och föreslår förändringar som reducerar utsläppen.

4PLCS har utvecklat en egen modell för att mäta CO2-emissioner. En modell som är oberoende i förhållande till transportörernas egna mätningar, eftersom det ger 4PLCS och deras kunder en bättre kontroll, korrekthet och kontinuitet i CO2-mätningarna.

– Med en egen modell spelar det ingen roll att flera olika transportörer används och byts ut över tid. Med vår modell kan vi med en digital tvilling göra simuleringar av hur olika åtgärder påverkar utsläppen, exempelvis kan vi simulera hur CO2-utsläppen skulle påverkas av om alla dieseltransporter skulle ersättas med elektrifierade transporter, säger Daniel.

Växer i Norden

Daniel och hans kollegor är nu taggade för en fortsatt tillväxt i Norden, och ofta startar ett större och mer långsiktigt partnerskap med ett mindre uppdrag.

– Vi jobbar mycket aktivt för att skala upp verksamheten i Norden, och då ser vi att ett bra sätt att starta ett samarbete på är att vi går in som upphandlingsstöd vid en transportupphandling eller bistår med vår tjänst för beräkning av CO2-utsläpp. Detta är ett par områden där kunderna snabbt ser resultat och det blir ett bra sätt att inleda ett samarbete på.

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

– AutoStore-lösningen från Element Logic transformerar vårt lager till en av de mest avancerade logistikanläggningarna i regionen. Vi är nu bättre rustade än någonsin för att möta våra kunders behov med en effektivitet och precision som tidigare inte var möjlig, säger Mikael Lennartsson Kellett, Logistics Director på Jula AB.

Med robotsystemet AutoStore integrera Jula på ett effektivt sätt e-handelsflödet och butiksplocket i ett system. Lösningen inkluderade 43 000 lådor, 55 robotar, 9 karusellportar och 3 conveyerportar, med utrymme för framtida expansion. Systemet tillåter en dynamisk kapacitet på upp till 1 500 bin-presentationer per timme, vilket uppges öka plockeffektiviteten rejält.

Julas AutoStore-system designas för att vara flexibelt och kunde expandera åt tre håll ytmässigt för att kunna erbjuda möjligheter till nya inlagringsområden. Lagerhanteringen optimeras även genom integreringen av eManager, en mjukvarulösning från Element Logic som möjliggör flexibla och skalbara uppdateringar av systemet. 

– Med vår skräddarsydda AutoStore-lösning kan Jula inte bara effektivisera sina plockprocesser utan också förbättra den övergripande arbetsmiljön i lagret. Det minskade behovet av långa truckkörningar innebär snabbare leveranser och mindre fysisk belastning för personalen. Dessutom ger systemet Jula möjligheten att snabbt anpassa sig efter föränderliga marknadsförhållanden och kundkrav, säger Rickard Kvist, Sales Manager på Element Logic Sweden.

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Under 2023 nyregistrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd, men för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, dvs. mellan 7 000–8 000 nya fordon per år. Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock förändrats. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027. När det gäller lätta eldrivna lastbilar är bedömningen att antalet ökar kraftigt de kommande två åren. Från 19 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 till 37 procent 2027.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

54 % av företagen satsar på automatisering för att motverka arbetskraftsbrist

Descartes Systems Group har släppt sin andra studie om den rådande bristen på tillgänglig arbetskraft; ”What Are Companies Doing to Survive the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?”. Studien visar att 54 procent av europeiska och Nordamerikanska företag fokuserar på att automatisera icke värdeskapande och repetitiva arbetsuppgifter för att möta bristen på arbetskraft inom supply chain och logistik.

Resultaten i studien bekräftar att många arbetsuppgifter inom supply chain och logistik är rutinmässiga och kräver manuella insatser. Optimering av leveransrutter (54%) och spårning av försändelser i realtid (53%) är de mest vanligt förekommande tekniklösningarna som används för att förbättra produktiviteten.

– Problemet med brist på kvalificerad personal är utbrett och studien bekräftar att de flesta organisationer med verksamhet inom supply chain och logistik har gjort förändringar för drift, teknik, rekrytering och bibehållande av personal för att övervinna problemet. Baserat på resultaten av studien anser vi att arbetsgivare bör fortsätta att investera och utvecklas för att få ut mesta möjliga av sina befintliga resurser och fokusera på mer än pengar för att anställa och behålla en kompetent personalstyrka, säger Chris Jones, EVP, Industry på Descartes.

Studiens visar också att de strategier, och de tekniska verktyg som företagen använder för att hantera bristen på arbetskraft varierar beroende på ekonomiska resultat, tillväxt, ledningens uppfattning om hur viktig logistik är samt hur framgångsrikt företaget jobbar för att behålla sina medarbetare.


Descartes och SAPIO Research intervjuade 1 000 beslutsfattare inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik i slutet av 2023. Målet var att förstå vad organisationer inom supply chain och logistik gör för att förbättra produktiviteten hos sina medarbetare, hitta nya och behålla den befintliga personalen men även hitta alternativ för att minska utmaningarna med kvalificerade medarbetare idag och i framtiden. De tillfrågade var baserade i Sverige, Norge och Danmark samt ytterligare sex europeiska länder, Kanada och USA och hade positioner på chefsnivå i sina respektive organisationer.

MHI & Deloitte: ”Ökade teknikinvesteringar i supply chain”

MHI (Material Handling Institute) och Deloitte har nyligen publicerat sin årliga Annual Industry Report, denna gång betitlad. ”The Collaborative Supply Chain: Tech-forward and Human-Centric”.

Årets undersökning omfattade fler än 1 700 ledare i supply chain, från företag över hela världen. Studien lyfte fram elva viktiga tekniska innovationer som förändrar och ger nya möjligheter i supply chain. Enligt rapporten har 55 procent av de tillfrågade ledarna i supply chain ökat sina investeringar i Supply Chain-teknik och innovation. 88 procent kommer investera över en miljon USD och 42 procent över 10 miljoner USD. Av de elva teknikområden som undersökts antas alla komma att tillämpas allt mer under de kommande fem åren. Nedan anges i vilken grad som de olika teknikerna kommer att tillämpas under de kommande fem åren. I topp ligger teknik för lager- och nätverksoptimering, IoT samt Artificiell Intelligens (se samtliga 11 teknikområden nedan). I rapporten fokuseras denna gång särskilt hur människa och teknik allt mer arbetar i ett värdeskapande samspel.

 • Lager- och nätverksoptimering 85 %
 • Internet of Things 85 %
 • Artificiell intelligens 84 %
 • Sensorer och automatisk identifiering 83 %
 • Robotik och automation 82 %
 • Cloud Computing och datalagring 82 %
 • 3D-printning 81 %
 • Avancerad dataanalys 78 %
 • Blockchain 77 %
 • Autonoma fordon och drönare 76 %
 • Mobil teknik 75 %

(Procenttalen anger i vilken grad tekniken antas vara tillämpad hos respondenterna inom fem år).Descartes förvärvar tull- och RFID-expert

Descartes Systems Group, med flera kontor i Norden, förvärvar Aerospace Software Developments (ASD) – ett programvaruföretag inom tull för logistikleverantörer samt RFID-lösningar för flyglogistik. Den nya tekniken uppges komma att stötta Descartes befintliga nordiska kunder som använder Descartes Global Logistics Network (GLN).

– Descartes Global Logistics Network (GLN) är utformat för att hjälpa speditörer, transportörer och logistikleverantörer att samarbeta för att hantera försändelsernas hela livscykel, säger Ken Wood, EVP Product Management på Descartes, och fortsätter:

– Denna kombination med ASD är ett starkt komplement till vårt nuvarande produktutbud. ASD tillför djupgående irländsk tullexpertis och en modern teknikplattform för tullhantering i flera länder. Vi ser också stora synergier för flygbolagen genom att kombinera ASD:s RFID-baserade lösningar med Descartes CORE BLE-plattform för spårning i realtid, konstaterar Ken Wood. 

ASD:s tullösningar, som drivs under varumärket Thyme-IT, hjälper importörer, exportörer och logistikleverantörer att uppfylla irländska lagkrav för import och export på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom hjälper ASD:s RFID-lösningar globala flygbolag och markpersonal att följa de olika flygbolagens regler genom att använda unik identifiering, taggning och spårning.

– I takt med att kunderna i allt högre grad vill hantera fler affärsprocesser med en leverantör, fortsätter vi att lägga till lösningar i GLN för att de ska kunna göra det. ASD delar vår vision om att betjäna den bredare globala logistikgemenskapen av speditörer, transportörer och logistikleverantörer. Vi är glada över att välkomna Aerospace Software Developments anställda, kunder och partners till Descartes, säger Edward J. Ryan, CEO på Descartes.

Descartes förvärvade ASD för cirka 57 miljoner euro, varav 54 miljoner euro betalades med kontanta medel.

PMI steg till 51,4 – fortsatt uppåt i industrin

PMI-total (Inköpschefsindex) noterades i april till 51,4 från 50,4 i mars och är därmed den andra månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen (över 50-nivån). Orderingången fortsätter att förbättras och blev i april den högsta på över två år.

– Det stärker bilden av en ljusare svensk industrikonjunktur, även om det går fortsatt trögt i flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total men det är endast delindex för orderingång och produktion som är i tillväxtzonen. Orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total följt av sysselsättning, leveranstider och lagerinköp medan produktion gav ett negativt bidrag. Industriföretagens produktionsplaner backade i april och indexet noterades till 58,7. Det är dock högre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna (54,0) och innebär att en majoritet av företag planerar att öka produktionen det närmaste halvåret. 

– Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade i april till 53,4 från 46,8 i mars. Det är första gången sedan vintern 2023 som indexet är över 50-nivån och innebär att pristrycket i industrin ökar igen, där högre globala metallpriser och svag krona sannolikt kan ha bidragit till prisuppgången, säger Kennemar. 

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Accenture investerar i AI-drivna humanoida robotar

Globala tjänsteföretaget Accenture har genom det egna investmentbolaget Accenture Ventures investerat i Sanctuary AI, ett kanadensiskt AI-robotbolag som utvecklar AI-drivna humanioda robotar.

– AI-drivna humanoida robotar är avgörande för att utveckla arbete och stödja människor eftersom bristen på arbetskraft håller på att bli ett problem i många länder och branscher, säger Joe Lui, Accentures globalt ansvarige för avancerad automation och robotteknik, och fortsätter:

– Sanctuary AI:s avancerade AI-plattform tränar robotar att agera i sin miljö och utföra nya arbetsuppgifter med hög precision och på mycket kort tid. Vi ser en enorm potential för dessa robotar inom branscher som post och paket, tillverkning, detaljhandel och lagerverksamhet, där de kan komplettera och samarbeta med människor och automatisera uppgifter på ett sätt som traditionell robotik inte klarar.

Sanctuary AI:s robot PhoenixTM, som nyligen fick TIMEs utmärkelse ”Best inventions of 2023”, kan utföra en mängd arbetsuppgifter, bland annat välja och packa varor samt korrekt utföra rengöring, märkning och vikning av föremål med händer som uppges kunna mäta sig med mänskliga händers skicklighet och finmotorik.

– Robotar med mänsklig intelligens kommer att helt förändra framtidens arbetskraft. Genom att kombinera Accentures expertis inom disruptiv teknologi med Sanctuary AI:s branschledande robotik kan vi hjälpa några av de största företagen i världen att hantera denna förändring och tillhandahålla de bästa lösningarna för sina kunder, säger Geordie Rose, CEO och medgrundare av Sanctuary AI.

Accenture har tidigare investerat i robotteknik, bland annat har nyligen bolaget Accenture Alpha Automation bildats, som ett joint venture tillsammans med japanska robotbolaget Mujin. Dessutom har Accenture förvärvat Eclipse Automation i Kanada och Pollux i Brasilien.

En Humanoid robot här en robot med en kroppsform byggd för att likna den mänskliga kroppen. En humanoid design kan ha funktionella ändamål, såsom att interagera med människor och dess miljöer.

Langebæk expanderar med kontor i centrala Stockholm

Som en del av sin långsiktiga expansion i Sverige öppnar konsultföretaget Langebaeks svenska bolag – Langebæk Consulting AB – ett kontor på Vasagatan 7A i centrala Stockholm.

Det nya kontoret kommer att ledas av Langebaek Consultings vd, Peter Landenberg med huvudkonsulten Magnus Schultz.

– Vi har under många år varit rådgivare åt kunder som Lyko, Coop, Axfood, Elgiganten, Ahlsell, Martin & Severa. Med etableringen av ytterligare en svensk filial kan vi ge ännu bättre support till våra kunder och vara närmare projekten under deras genomförande, säger Peter Landenberg.

Langebæk grundades i Danmark och etablerade sitt första svenska kontor i Västerås redan 2018, vilket flyttades till Örebro 2022. Med tillskottet av det nya kontoret på Vasagatan 7A i Stockholm siktar Langebæk på att öka sin närvaro och bättre försörja kunder och projekt över hela Sverige.

Driv innovation inom logistik och skandinaviska synergier

I takt med att fler företag söker innovativa lösningar relaterade till nya anläggningar, automatisering och processer kommer Langebæk att behålla sitt fokus på befintliga tjänster och samtidigt erbjuda möjligheter inom nyare områden.

– Expansionen till Stockholm är i linje med vår vision om att stärka synergier över nationsgränserna. Genom att ha närvaro i flera skandinaviska städer kan vi bidra till våra kunders konkurrenskraft och utveckla exceptionella logistiklösningar, säger Peter Landenberg.