Konjunkturnedgång i industrin – tjänstesektorn överraskande stark

Av senaste PMI-total (Inköpschefsindex) framgår att industrikonjunkturen är fortsatt på väg ner, efterfrågan sjunker och pristrycket avtar, även om det är fortsatt högt. Enligt det senaste indexet för oktober föll PMI-total till 46,8 från 48,9 i september. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade däremot från 55,1 till 56,9 i oktober. Sammantaget innebär detta att totalindex ökar från 53 till 54 i oktober och att näringslivet uppvisar tillväxt.

– Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen och det står alltmer klart att den svagare omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri vilket inte minst avspeglas i en minskad orderingång både från export- och hemmamarknaden, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Samtliga delindex föll i oktober jämfört med september där tre av fem index befinner utanför tillväxtzonen (50-nivån) för första gången på två år. Produktion, sysselsättning och leveranstider svarade för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Index för produktionsplanerna steg marginellt i oktober till 57,7 och är för femte månaden i rad under dess historiska genomsnitt (63,9). Det innebär att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret.

– Pristrycket från leverantörsledet har dämpats under hösten men är fortfarande betydligt högre än normalt. I oktober noterades index för rå- och insatsvarupriser till 69,0 från 71,2, vilket är långt högre än indexets historiska genomsnitt (58,4). Det minskade efterfrågetrycket i industrin talar dock för ett lägre pristryck från leverantörsledet även om en svag krona och höga energipriser delvis kan motverka detta, säger Jörgen Kennemar. 

Tjänstesektorn går starkt

 Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades i oktober till 56,9 från 55,1 i september.

– Det är en överraskande stark siffra inte minst över sysselsättningen men trenden i tjänstekonjunkturen är nedåtriktad och risken har snarare ökat för att vi kommer att se en svagare utveckling längre fram i och med nedgången i industrin och hushållens krympande köpkraft. 

Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i oktober. Indexet för sysselsättning noterades till 61,8 och svarade för det största bidraget till ökningen i totalindexet (0,8 indexenheter) följt av orderingång, affärsvolym och leveranstider medan produktionsplanerna backade för fjärde månaden i rad till en ny årslägsta nivå (55,9). 

– Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 82,0 i oktober från 81,6 i september. Oktoberutfallet visar på ett fortsatt högt pristryck i tjänstesektorn och är långt över indexets historiska genomsnitt (57,9) med risk för fortsatt höga tjänstepriser de kommande månaderna, säger Kennemar. 

PMI-Composite noterades i oktober till 54,0 från 53,3 i september och drevs upp av tjänstesektorn medan industrin fortsatte att backa. Sammantaget innebär det att näringslivet fortsätter att uppvisa tillväxt om än i en allt långsammare takt jämfört tidigare i år. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »