GALOPPERANDE TMS-MARKNAD

Efterfrågan på transportsystem av olika slag ökar snabbt i kölvattnet av senare års störningar i de globala försörjningskedjorna. Många företag har under de senaste åren upplevt hur uteblivna leveranser och bristande tillgång till transportkapacitet har fått negativa konsekvenser, och vill därför ha mer visibilitet och flexibilitet i sina transportflöden.

Så kallade realtidsplattformar för transporter (RTTVP), dashboards och Transportation Management System (TMS) är exempel på lösningar som har fått ett enormt uppsving under senare år. I ekonomiska termer är det TMS-marknaden som är störst med cirka 14 miljarder dollar i omsättning och en långsiktig tillväxt kring 11 procent per år (se tabellen).

Stora pengar att spara

Flera undersökningar anger logistikkostnadens andel av ett genomsnittligt företags intäkter till +10 procent, där kostnaden är betydligt högre i exempelvis e-handeln. Och transporternas andel av logistikkostnaderna uppgår i sin tur till uppemot 50 procent. Att följa upp och arbeta medvetet och systematiskt med transporter och kostnader resulterar därför ofta i stora besparingar.

Ökade kundkrav

Men nyttan med ett TMS handlar inte enbart om effektivitet och kostnader. Med en växande e-handel ökar kundkraven på en god leveransservice även business-to-business, där kundernas beteende och förväntningar blir mer och mer lika de vi har som konsumenter. Det finns också en ambition att använda transporterna som ett medel för att öka kundnöjdheten och därmed stärka det egna företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Vad gör systemet?

Ett TMS är ett omfattande system som samlar in mängder av data från många olika källor, både från varuägare och transportörer och som kan ligga till grund för analyser och ständiga förbättringar. Ett TMS ger den visibilitet och flexibilitet som är grunden för att kunna parera och påverka olika skeenden i försörjningskedjan, baserat på proaktiva larm, synlighet på godsets position och en samlad överblick över leveransprocesserna och hur pass bra de fungerar. I ett modernt TMS finns det funktioner för att planera order, välja transportslag och transportör, boka transporter, ruttplanera, bevaka leveranser samt hantera faktura- och avvikelsekontroll. Dessutom sker en uppföljning av transporterna där data sammanställs och presenteras. Ofta finns det även funktionalitet för att hantera tullprocesser.

Ökad hållbarhet

De transportdata som genereras av TMS-system skapar goda förutsättningar för att följa upp och rapportera utsläpp och minska den egna klimatpåverkan genom att göra mer klimatvänliga transportval. Generellt sett är mjukvaror som ökar visibiliteten, möjliggör datadelning och samarbete i supply chain viktiga verktyg för att åstadkomma en ökad hållbarhet.

”Realtidsvisibilitet” sällan realistiskt

Systemleverantörerna lovar för det mesta ”realtidsvisibilitet” – ett löfte som i praktiken kan vara svårt att infria eftersom det gods som är under transport inte alltid är uppkopplat med telematiksystem, mobilappar och sensorer som kontinuerligt kommunicerar godsets aktuella position. Oavsett detta så finns det numera kraftfulla, molnbaserade TMS för att dela data med partners i leveranskedjan, skapa visibilitet och generera insikter som reducerar kostnader, ger en ökad kvalitet och bättre kundvärde, så nära i realtid som möjligt.

Lönar sig investeringen?

I många företag är transporterna, trots dess stora kostnader, ett nedprioriterat område som till stor del hanteras manuellt. Den manuella hanteringen är tidskrävande, drar stora kostnader och genererar fler fel, och resulterar i en bristande systematik, överblick och kontroll. Det är genom att automa- tisera många av de manuella aktiviteterna och få data samlade på ett ställe som en investering i ett TMS betalar sig. Med information och överblick över en mängd transporttjänster och priser som uppdateras löpande ökar förutsättningarna att göra ekonomiskt kloka val.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »