”Klimatarbetet i supply chain avgörs av investerarnas tidsperspektiv”

Investerare som prioriterar snabb återbetalningstid är mindre benägna att göra investeringar som ger resultat på medellång- eller lång sikt och det behövs övertygande business case för att få gehör för klimatförbättrande åtgärder i supply chain. Detta framgår bland annat av den aktuella studien; 2022 Emerging Priorities in Supply Chain Survey.

Vissa Chief Supply Chain Officers (CSCOs) ser inte klimatförändringarna som en risk och investerar inte i riskidentifiering, modellering och i förbättringsåtgärder. Det visar en aktuell studie från Gartner, 2022 Emerging Priorities in Supply Chain Survey. Undersökningen visar att 11 procent av de undersökta företagen inte överhuvudtaget ser klimatförändringar som en framtida risk. Enligt Gartner är det två faktorer som avgör hur mycket företag är beredda att investera för en ökad hållbarhet i sina försörjningsflöden. Den ena faktorn är vilket tidsperspektiv och vilka förväntningar som ägarna har på återbetalningstid på sina investeringar. De investerar som vill ha en snabb återbetalning och därför fokuserar på lönsamhet här och nu, är mindre benägna att göra investeringar som ger resultat på medellång- eller lång sikt. Den andra faktorn som påverkar investeringsviljan i minskad klimatpåverkan är hur pass övertygande business case som ledare i supply chain kan presentera.

För att övertyga företaget att investera i ett mer hållbart klimat rekommenderar Gartner att CSCO:er vidtar följande två åtgärder:

  • Integrera klimatriskerna i det strategiska beslutsfattandet.
  • Visa på kostnaderna för historiska störningar.

Enligt Gartners studie, 2022 Emerging Priorities in Supply Chain Survey, har risker som sammanhänger med klimatförändringar ännu inte överhuvudtaget beaktats i beslutsfattandet hos 9 procent av de medverkande företagen. Det gäller enligt rapportförfattarna att skapa medvetenhet hos den högsta ledningen (C-Suite) att det finns en ökande förväntan på att lönsamheten är hållbar från en rad olika intressenter samt en skapa en ökad medvetenhet om de faktiska kostnaderna för historiska störningar som har uppstått.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »