Ny studie kartlägger effektivare last-mile-transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Mot den bakgrunden har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Chalmers Industriteknik dragit igång en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra last-mile-transporterna mer energieffektiva. Studien ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

E-handeln av dagligvaror utgör än så länge en liten del av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige, men ökar snabbt. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som VTI ledde konstaterades att e-handeln innebär möjligheter att minska transporterna och att det just nu finns stora möjligheter att utveckla långsiktigt hållbara lösningar. Framförallt finns det en stor möjlighet till energieffektivisering i last-mile-transporterna, det vill säga den sista delen av transporten till kund, bland annat genom samverkan mellan olika aktörer. Den sista transportsträckan är ofta den dyraste delen av distributionskedjan och har högst miljöpåverkan.

– För att åstadkomma en högre energieffektivitet i sistamilen-transporterna behöver man skapa förutsättningar för ökade fyllnadsgrader och större skalfördelar, säger Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI och projektledare av förstudien.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men olika logistiklösningar är förknippade med olika målkonflikter och är olika svåra att implementera. Det innebär att logistiklösningarna mest troligen kommer se olika ut beroende på vad konsumenter efterfrågar och hur förutsättningarna ser ut i det område där e-handel erbjuds.

Förutom att identifiera och vidareutveckla logistiklösningar, kommer projektet att identifiera vilka aktörer som behöver involveras för att få till olika logistiklösningar och vem som ska göra vad. Dessutom ska forskarna utvärdera hur stor effekt olika logistiklösningar förväntas ha och identifiera de lösningarna som har störst potential att utveckla vidare i fortsatt forskning.

Projektet, som kallas Energieffektiv sistamilen distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller (ELLA), pågår till 31 augusti 2021 och finansieras av Trafikverket. Foto: VTI /Hejdlösa bilder

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »