Ökat behov av nätverksanalys och scenarioplanering

Med fler störningar i supply chains har det blivit nödvändigt att designa försörjningsnätverk på ett mer genomtänkt och robust sätt. En konsekvens av detta är att Supply Chain Design och nätverksanalys har fått ett rejält uppsving under senare år.

– Under lång tid har just-in-time och låga kostnader varit styrande för hur logistiken byggs upp och organiseras. Med tiden har det blivit uppenbart att försörjningskedjorna i många fall är alldeles för sköra, vilket gör att många företag planerar och optimerar sin logistik också med ett risk- och hållbarhetstänkande, säger Anders Bartholin, partner på det nordiska konsultföretaget Langebæk.

För Anders och hans kollegor innebär detta att de får fler uppdrag som handlar om att göra nätverksanalyser där både kostnad, service, risk och hållbarhet ska balanseras på ett optimalt sätt.

– Vi har jobbat länge med nätverksanalyser i samband med lokalisering av lager, där man typiskt gör tyngdpunktsanalyser där hänsyn i första hand tas till kundernas behov av service och kostnads- effektivitet. Med tiden har dock parametrarna blivit fler och logistiken mer komplex.

Ökad dynamik och risk

Förutom den ökade komplexiteten i supply chain med fler beslutsparametrar så blir omvärlden ständigt mer dynamisk, vilket gör det nödvändigt att löpande analysera, planera och re-designa logistiken, kort sagt; att jobba mycket mer aktivt med att analysera och organisera sitt logistiknätverk.

– Förut var det bara kostnader och servicegrad. Numera behöver både risk och hållbarhet inkluderas i analyserna, och även aspekter som arbetsmiljö, ergonomi och returhantering. Nu gäller det att väga in allt detta, vilket även har lett till att företag är beredda att betala lite mer för sin logistik, konstaterar Anders.

Han framhåller även att beslut om logistik och supply chain allt oftare baseras på strategiska mål för klimat, samhällsansvar och andra etiska aspekter. Mål som allt oftare beslutas av top-management och aktieägare.

– Många sätter upp strategiska mål från högsta nivån, vi ser det exempelvis i LYKO där man satt väldigt ambitiösa hållbarhetsmål från ägarnas sida, vilket får en stor påverkan på logistikens utformning. Här gäller det för logistik och supply chain att arbeta hårt för att leverera mot dessa mål.

Scenarioplanering

Sedan ett år har Langebæk ingått ett partnerskap med det amerikanska mjukvarubolaget Optilog Inc. för användning av deras mjukvara Cosmic Frog – ett verktyg som nu används både för att designa och optimera kundernas logistiknätverk och för att göra scenarioplanering.

– Med scenarioplanering kan risker kvantifieras och simuleras och med det som grund kan vi exempelvis hjälpa vår kund att bedöma hur många lager och hubbar som behövs, var de ska placeras och vilka volymer av varje produkt som behöver lagras på respektive plats. Allt givet en viss kostnad, servicegrad och risk och en förståelse för hur detta samspelar, förklarar Anders och framhåller att mjukvaran även visar effekterna av ifall en viss risk faktiskt skulle inträffa, vilket gör det möjligt att utveckla beredskapsplaner som reducerar de negativa effekterna.

Men hur svårt kan det vara? Behövs verkligen avancerade mjukvaror för att fatta beslut om var ett lager eller en logistikhub ska lokaliseras? För Anders är svaret ett rungande ja.

– Om du har en väldigt enkel struktur, med ett fåtal kunder och leverantörer så kan du gott använda excel, men när komplexiteten ökar så behövs definitivt en smart mjukvara för att kunna modellera och simulera olika situationer. Att göra detta i excel tar extremt mycket längre tid och med en mjukvara av den typ som vi använder kan du mycket snabbt göra beräkningar som tar hänsyn till faktorer som kundernas och leverantörernas lokalisering, ledtider, transportkostnader, utsläpp, servicegrader och risk, och utifrån detta modellera olika upplägg och få autogenererade förslag för den optimala designen av nätverket.

Spetskompetens inom lagerutveckling

Mjukvaror för design av logistiknätverk är inget nytt, men behovet och nyttan av omsorgsfulla analyser är större än någonsin i en tid när riskminimering, hållbarhet och effektivitet är högprioriterat. Anders förklarar att Cosmic Frog är en bred plattform för design av supply chain, från sourcing till produktion, lager, distribution och transport, där hänsyn tas till kostnader, risker och resiliens. Eftersom Langebæk har spetskompetens inom lager har mjukvaran hittills främst använts för att identifiera bästa möjliga lagerlokalisering och struktur.

– Just nu gör vi en nätverksanalys för en reservdelsdistributör i Danmark, där vi analyserar var man bör förlägga sina micro-fulfilment centers med hänsyn till transportavstånd med elfordon. Det är ett jättespännande projekt där vi har en enorm nytta av att snabbt kunna testa olika upplägg, säger han och ger exempel på andra typer av nätverksanalyser:

– Andra exempel är en analys av vad det kostar och vilken tid det tar att transportera containrar från Asien givet att Suezkanalen är blockerad. Kanske leder analysen till slutsatsen att det är bättre att hitta mer marknadsnära leverantörer. En annan typisk situation är när ett nordiskt företag ska expandera i Europa och behöver analysera ifall det krävs ytterligare ett centrallager i Europa, och vad gör vi i så fall om det saknas kapacitet i det ena lagret. Sånt här kan verktyget blixtsnabbt hjälpa oss att beräkna, säger Anders.

Säkrad leveransförmåga

Så gott som alla företag strävar ständigt efter att hitta rätt balans mellan service, kostnad, hållbarhet och resiliens. Och viktigast av allt tycks just nu vara ambitionen att säkerställa sin leveransförmåga och servicegrad menar Anders.

– Nummer ett är just nu önskan att säkra leveransen av sina ingående produkter i rätt tid för att kunna hålla sina egna kundlöften. I andra hand så vill man jobba med sin hållbarhet genom att ha rätt fyllnadsgrader, minimera luft och tomkörningar och därmed sänka kostnader. Och allt detta handlar om att hitta den optimala balansen vid varje given tidpunkt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt.

Supply Chain Design är en process som används för att bygga, modellera och analysera en försörjningskedja med syftet att förstå och bedöma kostnader, tider, möjlig- heter och risker med att leverera varor och tjänster till marknaden. Konceptet inbegriper all förflyttning och lagring av råmaterial, komponenter och färdigvaror från leverantör till användning/konsumtion. I det flödet ingår därmed planering, implementering och kontroll av alla ingående aktiviteter i försörj- ningskedjan. I analysen ingår leverantörer, tillverkningsenheter, lager, distribution, kunder för att skapa en förståelse för den verkliga kostnaden för att leverera till varje kund. Med en systematisk planering, analys och utveckling förbättras den egna verksamhetens kundservice och kundtillfredsställelse och service och kostnader balanseras så pass optimalt som möjligt.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »