Fr.v. Daniel Ljungberg, vd på 4PL Central Station Nordic och Jörgen Larsson, logistikchef, European Spallation Source, ESS i Lund.

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

– Skillnaden mellan kundspecifika 3PL-lösningar, det gamla uttrycket ”husspeditör” och 4PL kan tyckas hårfin. Men vid fjärdepartslogistik är det oftast inte transporterna som logistikbolaget tjänar pengar på, utan snarare på själva tjänsten att hantera logistikoperationen, inklusive den teknik som används, säger Daniel Ljungberg, vd på 4PL Central Station Nordic, ett av de ledande fjärdepartslogistikbolagen i Europa.

I december 2023 förvärvade 4PL Central Station företaget Imperial Logistics AB, vilket var en effekt av att det globala logistikbolaget Imperial Logistics International köptes upp av DW World. Sedan i november 2023 är Imperial Logistics AB juridiskt fusionerat med 4PLCS Nordic och rent operativt pågår en integration av processer och IT-system.

– Alla medarbetare delar målsättningen att i långsiktiga partnerskap hjälpa våra kunder att göra sina supply chains ännu mer automatiserade och effektiva. Sen är det naturligt att vi har olika historik, kultur och arbetssätt, konstaterar Daniel.

Oberoende tjänsteleverantör

I en 4PL-verksamhet kommer intäkterna alltså primärt från tjänsteutförandet och i form av intäkter som baseras på de besparingar som 4PL-bolaget lyckas åstadkomma.

– Ett bra exempel är en tjänst där vi inhämtar och förhandlar priser på flygtransporter från fem-sex transportörer och sen delar besparingen med kunden. Allt sker helt transparent visavi vår kund och i allmänhet resulterar arbetet i besparingar på 30 procent, säger Daniel.

Familjeföretaget 4PL Central Station Group (4PLCS) startades år 2000 av Alexander och Olivier Bauer i Basel, Schweiz. Numera jobbar över 350 logistikexperter vid bolagets siter i Europa, USA och Kina. Redan vid starten för 24 år sedan var idén att integrera och operera logistiktjänster, utan att själv äga några fysiska logistikresurser. Daniel förklarar att det var och är ett mycket medvetet val.

– Genom att stå fria och oberoende i förhållande till transportörer och lageroperatörer kan vi i alla lägen agera för våra kunders bästa och utan att ha behov av att belägga egna fysiska resurser.

Stora, krävande kunder

Vid starten år 2000 fick 4PLCS stora uppdrag inom fordonsindustri och kemi, med kunder som Alstom, Bombardier och Sun Chemicals. Senare har bolaget även fått kunder inom retail och distribution, bland annat en svensk globalt ledande retailer. Andra uppdrag återfinns i bygg- och anläggningsbranscherna där 4PLCS bland annat hanterat logistiken för den berömda CERN-anläggningen i Geneve, vilket även resulterat i uppdrag för European Spallation Source, ESS i Lund.

– Logistiken kring forskningsanläggningar är utmanande, där både extremt högvärdigt, radioaktivt eller biologiskt gods ska hanteras på olika sätt. Hos CERN har vi fungerat som logistikpartner vid ombyggnationen av partikelacceleratorn och på ESS har vi stöttat med våra tjänster ända sedan byggstarten av deras neutronanläggning 2014, säger Daniel.

4PLCS är en aktiv part i RI Logistika (Research Institute), en icke vinstdrivande organisation som stöttar forskningsanläggningar med logistik-kompetens och hantering. Verksamheten leds av svensken Jörgen Larsson, logistikchef på ESS.

– Grundtanken med RI Logistika är att genom en effektivare logistik säkerställa att mer pengar kan användas till forskningen istället för till logistik. RI Logistika möjliggör att forskningsanläggningar kan använda beprövade koncept för kontrolltorn, IT-lösningar, godsförsäkringar och CO2-beräk- ningar istället för att uppfinna hjulet varje gång. Bland annat arbetar vi med WTO, World Trade Organisation, för att förenkla tullhanteringen för forskningsanläggningar. 4PL Central Station har med sina erfarenheter inom supply chain och IT varit en värdefull partner i uppbyggnaden av RI Logistika, säger Jörgen, som även är styrelseord- förande för RI Logistika.

4PL och kontrolltorn

Fjärdepartslogistiker erbjuder ofta – men inte alltid – en kontrolltornstjänst där man tar ansvar för att säkerställa visibilitet, samordning, automatisering och optimering i ett försörjningsflöde. En tjänst som också utförs av traditionella tredjepartslogistiker och allt oftare även av mjukvaruföretag.

– Som kontrolltorn handlar uppdraget till stor del om att planera och säkerställa att aktiviteterna utförs i varukedjan och agera på avvikelser. Här är insamlingen av logistikdata jätteviktig för att använda i ett löpande förbättringsarbete, både vad gäller kostnader och kvalitet, säger Daniel och betonar att potentialen för effektivisering och förbättring i administration och kommunikation i allmänhet är stor, exempelvis inom global tullhantering som fortfarande ofta utförs helt manuellt.

Smarta mjukvaror

Mjukvaror och annan teknik är självklara hjälpmedel för en fjärdepartslogistiker. När 4PL-branschen formades handlade detta mest om att använda dåtidens datorer och programvara för att skapa överblick och effektivisera administrationen så mycket som möjligt kring order och fakturering. Under årens lopp har en störtflod av alltmer avancerade mjukvaror, ofta bestyckade med maskininlärning, blivit viktiga verktyg i 4PL-bolagens värdeskapande. Ett TMS, Transportation Management System, är här den mest centrala mjukvaran.

– Ett kraftfullt TMS är helt avgörande för ett kontrolltorn eftersom det är en förutsättning både för att effektivisera administrativa processer och för att säkerställa en hög kvalitet och en bra kundupplevelse. Vi har exempelvis ett uppdrag där vi både ansvarar för kundens försörjningsplanering och logistik, där det alltså inte enbart handlar om en transportprocess, utan även om själva planeringen och utförandet av vilka varor och i vilken mängd de ska levereras till respektive plats, inklusive de tekniska lösningarna som behövs för att skapa visibilitet och transparens i det arbetet, berättar Daniel.

Ambitionen är att 4PLCS framöver ska vidga sitt leveransomfång till att även erbjuda tjänster för efterfrågeprognoser, planering och varupåfyllning. Ett område där maskininlärning är ett viktigt verktyg för träffsäkra prognoser och en korrekt planering.

– Här samarbetar vi med en tysk AI-specialist som har utvecklat en planeringsmjukvara med maskininlärning. Med tillgång till en kunds historiska försäljningsdata, inköpsstatistik och andra parametrar kan vi ta ansvar för att både generera korrekta prognoser och säkerställa en effektiv påfyllning av varor.

Eget TMS

4PLCS förvärvade 2018 TMS-lösningen Optilo, ett så kallat ”shippers TMS” som automatiserar och optimerar transportprocesser och aktiviteter i försörjningskedjan.

– Optilo förvärvades initialt för att ge oss en konkurrenskraftig tekniklösning i den egna verksamheten. Numera används systemet i många kontrolltornslösningar och det säljs alltmer som en molnlösning som används av varuägarna själva. Med ett TMS av den här typen automatiseras mängder av manuella rutinuppgifter och systemet ger också information om avvikelser och en god överblick över alla logistikkostnader, säger Daniel och betonar att IT-mognaden vad gäller logistik- och transportmjukvaror fortfarande är låg och de system som trots allt används är ofta isolerade öar.

– Många större företag har ännu inte adresserat logistiken på rätt sätt vad gäller sina IT-system. Jag tror det beror på att implementeringen av ERP-system hittills mest fokuserat på intern kontroll och effektivitet inom i flödet order-lager-fakturering. Nu börjar man titta på hela kedjan, det vill säga även på planering av utbud och efterfrågan, logistik och CO2-emissioner. Många stora organisationer bokar transporter i ett TA-system, men vad är nyttan om du inte har en order att matcha transportfakturan mot, säger han och konstaterar att den generella besparingen av den typen av kontroll är mellan 3 och 6 procent.

Uppföljning och mätning av CO2

Ett särskilt prioriterat utvecklingsområde för 4PLCS är uppföljning och mätning av CO2-utsläpp.

Här ser Daniel en stor potential i att ta ansvar för att säkerställa och dokumentera spårbarhet och miljöcertifikat i flera led uppströms i logistikkedjan.

– Det finns ett stort behov hos många företag att få hjälp med de verktyg och processer som behövs för spårbarhet. Här är vi öppna för att ta över importen för våra kundföretag, för att på så vis säkerställa spårbarheten hos underleverantörerna över tid. Redan nu hjälper vi kunder med att kontinuerligt beräkna och redovisa CO2-avtryck från transporter och föreslår förändringar som reducerar utsläppen.

4PLCS har utvecklat en egen modell för att mäta CO2-emissioner. En modell som är oberoende i förhållande till transportörernas egna mätningar, eftersom det ger 4PLCS och deras kunder en bättre kontroll, korrekthet och kontinuitet i CO2-mätningarna.

– Med en egen modell spelar det ingen roll att flera olika transportörer används och byts ut över tid. Med vår modell kan vi med en digital tvilling göra simuleringar av hur olika åtgärder påverkar utsläppen, exempelvis kan vi simulera hur CO2-utsläppen skulle påverkas av om alla dieseltransporter skulle ersättas med elektrifierade transporter, säger Daniel.

Växer i Norden

Daniel och hans kollegor är nu taggade för en fortsatt tillväxt i Norden, och ofta startar ett större och mer långsiktigt partnerskap med ett mindre uppdrag.

– Vi jobbar mycket aktivt för att skala upp verksamheten i Norden, och då ser vi att ett bra sätt att starta ett samarbete på är att vi går in som upphandlingsstöd vid en transportupphandling eller bistår med vår tjänst för beräkning av CO2-utsläpp. Detta är ett par områden där kunderna snabbt ser resultat och det blir ett bra sätt att inleda ett samarbete på.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »