”Störningar och svängningar i försörjningskedjan kräver intelligent digitalisering”

AV JENS DREMO & MATS NILSSON

Read/download english version here

Digitaliseringen har varit i fokus länge och fortsätter att vara i fokus, eftersom den är fortsatt extremt viktigt för att företag ska vara effektiva, utvecklas och för att kunna nyttja all tillgänglig affärsinformation på bästa sätt. Potentialen är stor. Det kommer hela tiden nya tekniker som kan nyttjas för att ta nya kliv i utvecklingen av effektiva försörjningskedjor, och det pratas allt oftare om AI och ML som tekniker för att ta nya kliv. Det är inte enbart tekniken som påverkar förändringen av supply chains, hela omvärlden påverkar och gör att vi måste agera och förändra våra processer. Men för att bli framgångsrik behöver tillgänglig information/data och ny teknik utnyttjas.

Två perspektiv

Hur digitaliseringen används och påverkar försörjningskedjorna kan ses ur två perspektiv. Antingen används tekniken för att effektivisera en befintlig process, utan att själva processen förändras, eller så anpassas och skapas nya processer med hjälp av att ny teknik blir tillgänglig och helt enkelt förändrar möjligheterna. I många fall skapar tekniken helt nya sätt att tänka och arbeta på.

Omvärlden förändras ständigt, digitaliseringen och framtagningen av nya tekniker går allt snabbare – den som vill vara framgångsrik i sin varuförsörjning måste vara agil (snabbfotad och flexibel), ha bra verktyg och utbyta information med kunder och leverantörer. Suzuki Garphyttan och deras koncern-IT-manager Anders Jonsson jobbar löpande med sin digitalisering:

– Suzuki Garphyttan har en historia som sträcker sig mer än 100 år tillbaka och vår am- bition är att finnas kvar lika länge till. Vi har sedan starten satsat på att vara innovativa och ledande inom fjädertrådshantering. Men i takt med nya utmaningar inom marknaden, där en stor del av våra produkter används inom för- bränningsmotorer, har vi behövt anpassa oss för att förbli konkurrenskraftiga. Vi arbetar därför med att effektivisera företaget och anpassa oss till nya kundsegment.

Kunden bestämmer

För vem är det egentligen viktigt med en effektiv varuförsörjning? Är det slutkunden, en tillverkande fabrik, en hub eller är det din bransch som styr? Krasst sett är det slutkundens önskemål och krav som styr vilken typ av supply chain som kommer att bli avgörande och framgångsrik. Slutkunden tar beslut om pris/ prestanda och gör sitt val. För att vara konkurrenskraftig och bli efterfrågad måste försörjningskedjan var optimerad, kostnadseffektiv och leverera kundvärde.

Stel och agil

En bra supply chain-process är både stel och agil. Det vill säga stel, standardiserad vad gäller att få fram de produkter som behövs för att slutanvändaren ska bli nöjd, agil på det sättet att alltid söka alternativ i god tid för att logistikprocessen ska garanteras. Vad kan då hända som kräver förändring och anpassning? Ja, världsläget typ krig, pandemi, fraktrutter, väderkatastrofer, politik, låg- och högkonjunkturer i olika delar av världen eller ett felparkerat fraktfartyg i Suezkanalen. Ska du lyckas hantera denna typ av yttre skeenden måste du ha ett bra systemstöd och regelbundet utbyta digital information för att du och dina kunder och leverantörer ska kunna hantera svängningar och störningar.

– Ett av våra viktigaste förbättringsprojekt är att digitalisera verksamheten. Vi har satsat på ett nytt gemensamt ERP-system för koncernen, som vi kallar OneShare. Detta kommer att vara plattformen för att koppla oss närmare våra kunder och leverantörer. För att hjälpa oss med denna koppling har vi tagit hjälp från PipeChain SCM, som levererar detta som en tjänst till oss. Vårt mål är att ha ett ERP-system och en integrationspartner som hanterar hela det digitala flödet åt oss, säger Anders Jonsson på Suzuki Garphyttan.

”Ständig vidareutveckling”

Att optimera och balansera sitt färdiglager har i alla tider varit ett viktigt område, eftersom företags leveransförmåga är helt avgörande. Inom vissa branscher är en oförmåga att leverera helt otänkbar. Ett typexempel på detta är fordonsindustrin. Att vara en pålitlig leverantör till fordonstillverkare har från senare delen av 1980-talet ställt krav på processtänk och nära samarbete. Ett ömsesidigt utbyte av digital information skapade en leveransprocess som i stort lever kvar än idag – med leveransplan, avisering och faktura, i vissa fall även en inköpsorder. Bara för att processen fortfarande är snarlik har inte kravet på effektivisering bromsat in, utan snarare skärpts och blivit ännu tydligare. Är du passiv i dessa frågor hamnar du på efterkälken med sämre lönsamhet och över tiden missnöjda kunder, vilket på sikt leder till förlorade kunder. Det gäller därför att hela tiden fortsätta vidareutvecklas, understryker Anders Jonsson:

– Global handel medför flera utmaningar och i nästa steg ser vi över våra transporter inom koncernen och i de fall då produkterna köps/ säljs utanför EU även en effektiv tullhantering. Med hjälp av PipeChain SCM så har vi skapat en förmåga som vi kan vidareutveckla över tid för att effektivisera dessa två delar.

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, därför kommer det att även i framtiden finnas flera parallella kedjor för samma uppdrag. Varje länk kan vara involverad med ett flertal andra parallella länkar både före och efter i processen. Den stora skillnaden som skymtar vid horison

ten är att de beslut som idag tas gällande vilken väg som väljs, till stor del är ett mänskligt be- slut. Att släppa kontrollen eller makten är vid första tanken och anblicken en väldigt stor och krävande tanke – på gränsen till omöjlig – men låt oss fundera vad det skulle kunna innebära.

Maskininlärning och AI

Med så många möjliga scenarier som ständigt förändras och skapar nya förutsättningar blir det en omöjlig uppgift för människan att hantera. Här kommer vi se ett snabbt växande behov av machine learning och AI för att hantera komplexiteten och utmaningarna. Ju mer man tänker på detta kommer en mental bild upp från Terminatorfilmerna; är AI farligt eller ej? Här får var och en söka svaret i den kontext man verkar i, men vi tror att den strimma vi ser vid horisonten kommer att växa sig större, ändra form och tillta över tid. Ska vi optimera och balansera vår försörjningskedjas process och leverera vad vår kund önskar, blåser vindarna mot att man måste utbyta digital information i rätt tid och applicera data i smarta systemstöd som hjälper dig och dina affärspartners att fatta kloka beslut, eller till och med få besluten fattade av systemen.

Öppenhet och samarbete

För att nå hela vägen krävs öppenhet, samarbete och ibland nya affärsmodeller. Först då uppnås framtidens smarta och effektiva försörjningskedjor som ökar både hela kedjans och de individuella företagens konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till att kunden kommer välja din produkt. PipeChain har bland annat valt AI som ett effektivt verktyg inom digitaliseringen. För att finna den praktiska vägen arbetar vi tillsammans med marknaden och lyssnar på behov, önskemål och visioner. Digitaliseringen är fortsatt på stark frammarsch och AI är en del i denna process.

Jens Dremo är vd på PipeChain SCM

Mats Nilsson är affärsutvecklingsansvarig på PipeChain SCM

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »