Supply Chain Network Design på frammarsch

AV STEFAN KARLÖF & ROGER LINDAU

I senaste numret av SCE (nr 4/2021) fokuseras bland annat behovet av och det ökade intresset för Supply Chain Network Design och optimering i försörjningskedjan. Supply Chain Network Design (SCND) – ibland även kallat Strategic Network Design, Strategic Supply Chain Planning eller enbart Supply Chain Design – avser den process med vilken en försörjningskedja byggs, modelleras och analyseras med syftet att förstå och bedöma kostnader, tider, möjligheter och risker med att leverera varor och tjänster till marknaden med en viss försörjningskedja. Supply Chain Network Design inbegriper all förflyttning och lagring av råmaterial, komponenter och färdigvaror från leverantör till användning/ konsumtion. I modelleringen/analysen ingår leverantörer, tillverkningsenheter, lager, transport och distribution samt kunder/marknader – allt för att skapa en förståelse för ledtider och kostnader i det modellerade nätverket.

Nyttan?

En relevant fråga är förstås vilken nytta som man ska förvänta sig att få av Supply Chain Network Design. Enligt en samstämmig expertis handlar det om att genom systematisk planering, analys och utveckling förbättra den egna verksamhetens kundservice och kundtillfredsställelse och balansera service och kostnader så pass optimalt som möjligt. Det gör man genom att sätta upp ett antal scenarier som modelleras, utvärderas och justeras för att på så sätt validera om den valda nätverksdesignen är effektiv. Sammantaget bidrar detta till en ökad konkurrenskraft som ska avspegla sig på sista raden.

Rötterna finns i SCM

Supply Chain Network Design växte fram som en följd av att begreppet Supply Chain Management etablerades under 1980-talet. Ett banbrytande begrepp som vi numera med självklarhet använder för att beteckna de flöden som startar med en råvara och fortsätter till färdig produkt och slutar med att produkten förbrukas. I kölvattnet på detta började allt fler företag under 1990-talet modellera och analysera olika tänkbara försörjningskedjor/nätverk för att får en välgrundad uppfattning om bästa möj- liga design med hänsyn till kostnader – typiskt för råvaror, produktion, distribution, lager och transport – och med hänsyn till servicegrader/kundservice, allt med syftet att skaffa sig unika konkurrensfördelar.

Återkommande process

De mest avancerade företagen genomför sin Supply Chain Network Design med jämna mellanrum. De utvecklar även verksamhetsprocesser som fångar in relevanta data, vilket underlättar en återkommande översyn av försörjningsnätverket. Att ha en tillräckligt hög kvalitet på sina data är en utmaning som många företag brottas med. Att få en korrekt bild av verkliga kostnader för råvaror, produktion, förpackning, lager, kapitalbindning och distribution är ofta svårt eftersom tillgängliga data är gamla eller på annat sätt ifrågasatta. Att samla in, strukturera och validera data är därför av stor betydelse för en bra analys.

Ständig förändring

Den stora utmaningen vid Supply Chain Network Design är att ta hänsyn till alla de parametrar som är i konstant förändring och som skapar osäkerhet, såsom marknadsförändringar, ändrade efterfrågemönster, brist på råvaror, material och komponenter och mycket annat. De företag som arbetar mest avancerat samlar löpande in och analyserar detaljerade data om tillvägagångssätt och kostnader för olika aktiviteter i supply chain – data som sedan används i företagens strategiska och taktiska optimering av försörjningsnätverket. Insamlade data måste vara korrekta och hållas ständigt uppdaterade för att snabba ”what-if-scenarier” ska kunna göras löpande. Dessa scenarier kan typiskt handla om frågor av som:

  • Hur kan vi kortsiktigt möta oväntade händelser av typen strejker eller oväntad kapacitetsbrist, exempelvis den halvledarbrist som sedan en tid har drabbat bland annat bilindustrin, eller containertransporter, som är ett annat aktuellt exempel på en trång sektor.
  • Hur ska vi på medellång sikt kunna möta nya, stora säljmöjligheter och hur påverkar det vår förmåga generellt i hela försörjningskedjan.
  • Hur skulle ett strategiskt förvärv eller uppköp påverka vår försörjningskedja, efterfrågan och kapacitet mer långsiktigt.

Börja med affärsstrategin

Som så ofta bör affärskritiska initiativ ta sin utgångspunkt i företagets övergripande strategi, vilket med andra ord i högsta grad gäller för Supply Chain Network Design. Med den utgångspunkten behöver de strategiska processer som rör produkter, material och information fastställas och nyckelkunderna mappas och beskrivas, liksom olika produkters betydelse utifrån kundernas perspektiv. Som en del av detta bedöms även hur icke-värdeskapande aktiviteter – waste – kan elimineras i försörjningsnätverket. En viktig parameter att beakta vid dessa analyserär ledtiden. Lovar man leverans på två dagar till en nyckelkund, men lagret ligger fyra dagar bort behöver något göras.

Smarta optimeringsverktyg

Det sker en ständig utveckling av de verktyg som används för att modellera och optimera försörjningsnätverken där det idag till och med är möjligt att analysera och optimera även konkurrenternas försörjningsnätverk. Med dessa verktyg, dvs. mjukvaror, kan man idag utifrån stora datamängder, AI och ML identifiera och förutsäga vilka kunder, produkter, priser som kommer att maximera lönsamheten. Mjukvarulösningarna förutser och hanterar skeenden i stora, komplexa ekosystem av leverantörer, tillverkare, transportörer och andra partners i försörjningsnätverket. Att kunna modellera och optimera snabbt och kostnadseffektivt blir allt viktigare i takt med att omvärlden blir mer volatil och snabbföränderlig. Med systematik och moderna mjukvaror kan företag få en ökad snabbhet och omställningsförmåga genom att snabbare uppfatta förändringar och analysera, optimera och slutligen agera/exekvera på förändringarna. I kombination med de moderna och ofta mycket avancerade mjukvaror som finns på marknaden, är det viktigt att det finns en organisation på plats som kan skapa, modellera och analysera försörjningsnät- verket. En sådan organisation bör ledas av en chef med strategiska befogenheter och en förmåga och förståelse för hur nätverket proaktivt kan designas om, för att slippa ett kostsamt reaktivt agerande. Ett exempel på ett kostsamt agerande är när en åtgärd behöver genomföras men ledtiden för dess genomförande är längre än den önskade ledtiden. Ett av huvudsyftena med en tydlig och strukturerad process för Supply Chain Network Design är att identifiera den typen av handlingar som ligger utanför den längsta ledtiden, och därmed undvika reaktiva, kostsamma åtgärder.

Faktabas för beslut

Om exempelvis säljorganisationen önskar öka sin försäljning med 20 procent via en kampanj eller någon ny produkt, är det viktigt att ha kunskap om transportmarknaden i den aktuella regionen, men även att modellera beläggningsökningen på lager och behovet av ökad transportkapacitet. Att förhandla fram nya volymer, ledtider och kostnader kan på en begränsad transportmarknad vara ytterst kostsamt och ta lång tid. Genom att modellera den här typen av förändringar kan man enklare förstå hur en försäljningsökning slår på lönsamheten, vilken leveransservice som kan uppnås och framför allt förstå hur försörjningsnätverket behöver justeras för att försäljningsökningen ska resultera i en så hög marginal och så många nöjda kunder som möjligt. Supply Chain Network Design är verktyget för att skapa insikt om detta.

Roger Lindau är Senior Supply Chain Adviser på Oracle

Stefan Karlöf är chefredaktör för Supply Chain Effect

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »