Third-Party Logistics Study 2020: Varuägare efterlyser mer innovation och IT hos 3PL-leverantörerna

För 24:e året i följd presenter Infosys Consulting, Penske Logistics och Penn State University sin studie “Third-Party Logistics Study – the state of logistics outsourcing”. Årets studie baseras på svar från 558 respondenter som arbetar som logistikchefer på större varuägande företag samt som kundansvariga på 3PL-företag. Av studien framgår att de varuägande företagen efterfrågar mer logistikinnovation och bättre IT-förmågor hos 3PL-företagen.

83 % av de varuägande företagen anger att 3PL-företagen bidrar till att öka servicegraden till slutkunderna. Andelen som anger att 3PL-företagen levererar nya innovativa sätt att öka effektiviteten i logistiken uppgår dock endast till 66 % av de varuägande företagen, medan 93 % av 3PL-företagen anser att de levererar denna innovation. Av studien framgår även varuägarna blir allt mer medvetna om att de saknar de tekniska förmågor som behövs för att nå sina mål och därför behöver samarbete med 3PL-företagen. I takt med att mängden logistikdata ökar lavinartad kommer varuägare och deras logistikpartners att behöva öka sin förmåga att hantera, analysera och använda data på ett allt mer avancerat sätt. 94 % av de varuägande företagen håller med om att IT-resurser är en nödvändighet hos 3PL-företagen, men enbart 56 % är nöjda med sina 3PL-partners nuvarande IT-förmåga.

Av studien framgår dock att en stor majoritet av de varuägande företagen, 93 %, anser att relationen med sitt/sina 3PL-företag överlag betraktas som framgångsrik. Hos 3PL-företagen anger 99 % att relationen med kunderna överlag är framgångsrik. Liksom tidigare år är de mest outsourcade aktiviteterna det som är mest operativt och repetitivt: inrikes transporter (73 %), lagerhållning (73 %), internationella transporter (65 %), tullhantering (54 %) samt spedition (52 %).

Fler nyheter

McKinsey: “AI bevisar sitt värde”

En ny studie från McKinsey (McKinsey Global Survey) slår fast att användningen av AI i traditionella affärsprocesser nu ökar med 25 % på årsbasis, vilket är en kraftig ökning enbart under det senaste året. De flesta företag som redan har börjat tillämpa AI ser tydliga, mätbara resultat av sina investeringar men uppger att de stora utmaningarna är att skala upp lösningarna, hantera olika risker och inte minst att kompetensutveckla den personal som blir överflödig eller i alla fall påverkas av AI-investeringarna.

Läs mer »

”Stora vinster med en professionell sälj- och verksamhetsplanering”

Chalmersforskarna Patrik Jonsson och Roger Lindau genomförde under 2018 en enkätundersökning med fokus på S&OP-processer (Sales and Operations Planning) i nordiska företag. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska och nordiska företag arbetar med sin sälj- och verksamhetsplanering, vilka de vanligaste utmaningarna är och vilka effekter som åstadkoms med S&OP.

Läs mer »