Third-Party Logistics Study 2020: Varuägare efterlyser mer innovation och IT hos 3PL-leverantörerna

För 24:e året i följd presenter Infosys Consulting, Penske Logistics och Penn State University sin studie ”Third-Party Logistics Study – the state of logistics outsourcing”. Årets studie baseras på svar från 558 respondenter som arbetar som logistikchefer på större varuägande företag samt som kundansvariga på 3PL-företag. Av studien framgår att de varuägande företagen efterfrågar mer logistikinnovation och bättre IT-förmågor hos 3PL-företagen.

83 % av de varuägande företagen anger att 3PL-företagen bidrar till att öka servicegraden till slutkunderna. Andelen som anger att 3PL-företagen levererar nya innovativa sätt att öka effektiviteten i logistiken uppgår dock endast till 66 % av de varuägande företagen, medan 93 % av 3PL-företagen anser att de levererar denna innovation. Av studien framgår även varuägarna blir allt mer medvetna om att de saknar de tekniska förmågor som behövs för att nå sina mål och därför behöver samarbete med 3PL-företagen. I takt med att mängden logistikdata ökar lavinartad kommer varuägare och deras logistikpartners att behöva öka sin förmåga att hantera, analysera och använda data på ett allt mer avancerat sätt. 94 % av de varuägande företagen håller med om att IT-resurser är en nödvändighet hos 3PL-företagen, men enbart 56 % är nöjda med sina 3PL-partners nuvarande IT-förmåga.

Av studien framgår dock att en stor majoritet av de varuägande företagen, 93 %, anser att relationen med sitt/sina 3PL-företag överlag betraktas som framgångsrik. Hos 3PL-företagen anger 99 % att relationen med kunderna överlag är framgångsrik. Liksom tidigare år är de mest outsourcade aktiviteterna det som är mest operativt och repetitivt: inrikes transporter (73 %), lagerhållning (73 %), internationella transporter (65 %), tullhantering (54 %) samt spedition (52 %).

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »