Anders Eriksson, Supply Chain Director på Varner. Foto: Varner

Varner tar nästa kliv på sin logistik- och automationsresa – satsar 700 miljoner

Det norska familjeföretaget Varner är en av de största modeåterförsäljarna i Norden. För att möta ökade krav på en snabb, effektiv och sömlös logistik – både butiks– och onlinelogistik – investerade Varner redan 2016 i ett högautomatiserat centrallager i Vänersborg. Nu tas ytterligare ett viktigt steg när anläggningen byggs ut med 19 000 kvadratmeter och utrustas med med ännu en Autostore.

– Syftet med utbyggnaden är att öka vår kapacitet för den snabbt växande onlinehandeln, och att ge våra kunder och butiker en bättre och snabbare service. Vår befintliga Autostore kommer framöver betjäna våra butiker i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark, och den nya anläggningen ska uteslu- tande serva våra e-handelskunder, förklarar Anders Eriksson, Supply Chain Director på Varner. Själv har Anders arbetat i Varner i snart tjugo år. Han började att jobba med logistik, varustyrning och inköpscontrolling på Dressmann. 2010 utsågs han till logistikchef på Dressmann och idag har han avancerat till rollen som Supply Chain Director och medlem av koncernledningen, där han rapporterar till företagets vd Marius Varner.

E-handeln driver logistikautomation

Varner har ca 8 500 anställda som till stor del arbe- tar i företagets ca 1 200 butiker som bär välkända varumärken som Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi ́s Store. Dessutom driver Varner sex snabbväxande nätbutiker, som får en allt viktigare roll för koncernens försäljning. I starten motsvarade varje kedjas e-handelsvolym en mindre butik. Numera har e-handeln utvecklats till en betydande försäljningskanal som ska växa rejält framöver.

– Efter pandemin är butikerna tillbaka till de nivåer som rådde innan covid-19 och även e-handeln har fortsatt att växa, men inte lika intensivt som under pandemin, säger Anders och betonar att omnikanal idag är en självklarhet där ambitionen är att ge kunderna en verkligt sömlös upplevelse oavsett i vilken kanal de befinner sig.

Tuffa tillväxtmål

Bakgrunden till beslutet att bygga ut och automatisera lagret ännu mer är just e-handelns snabba tillväxt i kombination med Varners egna ambitioner att ytterligare expandera sin e-handel.

– Våra ägare har satt tuffa mål för fortsatt snabb tillväxt i e-handelsförsäljningen. Med tanke på att det är långa ledtider i denna typ av projekt så var vi tvungna att starta tidigt, berättar Anders och konstaterar att en så pass snabb tillväxt ställer krav på en flexibel, pålitlig och snabb automationslösning. Med ägare syftar Anders på bröderna Marius, Petter och Joakim Varner, som uppges vara extremt involverade och drivande i alla delar i en koncern som präglas av en företagskultur som är hands-on och resultatfokuserad.

Tredubblad kapacitet

I centrallagret i Vänersborgs finns idag en Autostoreanläggning, som nu ska kompletteras med ytterligare en. Den totala investeringen i byggnation och automation ligger kring 700 miljoner kronor och ska ge en tredubbling av den befintliga kapaciteten. Syftet är att kunna möta tillväxten i e-handeln och samtidigt säkra en god varuförsörjning och hög service till de fysiska butikerna.

– Vår befintliga Autostore betjänar både e-han- deln och butikerna. Med den nya anläggningen kommer respektive segment hanteras i var sin egen Autostore, vilket gör att vi inte behöver välja att prioritera det ena före det andra, utan butikerna får samma prioritering som e-handeln.

Tog greppet över logistiken

Idag är logistik och supply chain högprioriterade områden i Varner. Så har det inte alltid varit. För ungefär 12 år sedan påbörjades en utvecklingsresa som en följd av att bolaget inte fick ut sina varor till butik i önskad takt.

– Vi drabbades av växtvärk med ökande lagrings- volymer och varor som inte kom ut till butikerna i tid från våra externa lager. I och med de problem som detta skapade så fick bolagets företagsledning upp ögonen för vikten av att vi tar greppet över vår egen logistik, berättar Anders.

Vid den här tiden körde alla butikskedjor sin egen logistik, sina egna lager och sina egna arbetssätt. Ett beslut fattades 2012 om att bilda en avdelning inom Varner som ansvarade för logistik och IT och för att konsolidera logistiken, standardisera processer, utveckla ett gemensamt systemstöd och därmed få ut synergieffekter. Samtidigt etablerades en central logistikfunktion med ett tjugotal medarbetare från koncernens kedjor under ledning av Anders Eriksson.

”Logistiken var ett nödvändigt ont”

– Fram tills att vi började arbeta mycket mer aktivt och professionellt med vår logistikutveckling hade vi haft en inköpsdriven organisation där logistiken var något av ett nödvändigt ont och den interna logistikkunskapen var låg. Logistiken överläts därför till de olika tredjepartsleverantörerna att ta hand om, vilket inte blev bra, konstaterar Anders. Numera planeras logistikutvecklingen långsiktigt för att säkerställa en lönsam tillväxt. Dessutom pågår löpande ett utvecklingsarbete med målet att dra nytta av stordriftsfördelar, öka effektiviteten och att erbjuda en hög leveransservice till både butiker och konsumenter.

Från 14 externlager till ett koncernlager

För den nya logistikorganisation som etablerades 2012 blev en av huvuduppgifterna att reducera antalet externa lager. En annan blev att ansvara för utvecklingen av det nya centrallagret i Vänersborg, som började projekteras påföljande år.

– Från 2012 konsoliderades antalet lager och vi gick från 14 externa tredjepartslager till sex lager som slutligen sammanfördes i vårt nya centrallager för hela koncernen. Den nya anläggningen startades upp i maj 2016 för att därefter gradvis gå i full drift, berättar Anders.

I juni 2014 sattes spaden i jorden och bygget startade av det som internt kallades för ”världens bästa lager”. Exakt två år senare stod det nya moderna centrallagret färdigt enligt plan. Att anläggningen hamnade just i Vänersborg beror på den geografiska närheten till både Norge och EU, samt närheten till Göteborgs Hamn. Som tur var förvärvade Varner en extra bit mark, för att möjliggöra en långsiktig expansion, och hela anläggningen byggdes för att kunna expanderas på ett kostnadseffektivt sätt.

Kompetenscenter för logistik

Anläggningen i Vänersborg är inte bara ett lager utan även ett kompetenscenter för logistik, som utvecklas löpande varefter nya behov uppstår och nya supply chain-kompetenser efterfrågas. Numera sysselsätter logistikorganisationen totalt 220 personer, varav 180 anställda, även om antalet sysselsatta fluktuerar kraftigt över en årscykel. Dessutom finns det sedan något år ett projekt– och analysteam som arbetar på den taktiska nivån med att utveckla logistiken i koncernen samt ytterligare ett team i Norge på 23 personer som arbetar med varustyrningen ut till butik och för e-handeln.

– Vi har ganska mycket folk som arbetar med vår logistik– och varuförsörjning och det är en viktig framgångsfaktor att både automatisera och kunna hantera de många manuella moment som kommer finnas i alla lager under överskådlig tid. Över tid så har däremot kompetensbehovet förändrats en del. Nu är vi i en fas där vi behöver fler logistikmedar- betare som är analytiska och som även kan gå från datatillgång till tydliga strukturerade och genomförda planer. Men den kategorin är ganska svår att hitta och attrahera, säger Anders.

Än så länge har Varner inte haft några större problem att bemanna upp sin anläggning med traditionell lagerpersonal, vilket ofta är en utmaning i de svenska storstadsområdena och ännu mer i många andra länder världen över.

– Vi brukar få den personal som vi behöver. Kanske beror det på att vår anläggning ligger i en mindre ort på behörigt avstånd från de större städ- erna och logistikorterna. Utmaningen för oss är snarast att hitta bra medarbetare och få en flexibel arbetsstyrka som vi hinner utbilda, eftersom vår arbetsstyrka i princip fördubblas i november-december jämfört med i februari. Det är inte så enkelt att jobba i ett lager som man kan tro och det är lätt att det inträffar mänskliga fel även om de flesta processer har stöd av moderna hård– och mjukvaror. Man ska plocka rätt, packa rätt och så vidare, förklarar Anders.

Satsning på ledarutveckling och talanger

I höst startar Varner ett omfattande ledarutvecklingsprogram och för 2023 planeras ett så kallat talangutvecklingsprogram för den personal som vill utveckla sin kompetens inom logistik och lager.

– Det är viktigt för oss som företag och för personalen att de som är duktiga och motiverade ges möjlighet att utveckla sig som logistiker, produktionsledare, specialister och så vidare. Att vår personal får utveckling och möjligheter i företaget gynnar oss alla, säger Anders.

Högpresterande lösning

För Anders Eriksson själv gäller det att ha koll på både det operativa och taktiska, och samtidigt jobba framåt med det strategiska frågorna. En av de största strategiska logistikfrågorna just nu är att utveckla och ytterligare automatisera centrallagret i Vänersborg, ett arbete som görs i nära samarbete med automationspartnern Swisslog.

– Sedan vi inledde vårt samarbete med Swisslog för nio år sedan har vi utvecklat ett djupt partnerskap, baserat på professionalism, flexibilitet och resultatfokus. Mot den bakgrunden var det ett naturligt val att fortsätta det goda samarbetet, säger Anders. Den nya Autostorelösningen kommer i en första fas bestå av 425 robotar, 250 000 lådor, 62 portar och har kapacitet för ytterligare expansion. Dessutom adderas nya bansystem, fler miniloadkranar och förpackningsmaskiner i den nya, utvidgade anläggningen.

– Med den nya automationslösningen kommer vi i en första fas kunna hantera 7 500 orderlinjer per timme, vilket gör vår nya Autostorelösning till en av de mest högpresterande som har byggts när den tas i drift om ungefär ett år, säger Anders med ett stolt leende.


OM VARNER

Varner startades i Oslo 1962 av Frank Varner i och med etableringen av den första butiken som bar grundarens namn. 1967 lanserades Dressman och expansionen accelererade rejält på 1980-talet med köpet av Cubus och etableringen av Carlings 1985 och fortsatte in på 1990-talet med förvärven av Bik Bok och Hagenfeldt. Dagens Varner bestå av mode- varumärkena Cubus, Dressman, XL, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi ́s Store. Varner är ett familjeägt företag som leds av bröderna Marius, Petter och Joakim Varner.

OM ANDERS ERIKSSON

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Karriär: Logistik på Michelin och Kappahl, därefter olika roller i Varner.

Familj: Gift och två allt mer vuxna barn. 

Intressen: Familj, träning, böcker och lite golf.

Främsta levnadsregel: Behandla andra som du själv önskar att bli behandlad.

Bästa ledarskapsråd: Fira när det gått bra och ge massa, ärligt menat beröm.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »