Kadija Mohamed, Senior Solution Sales Executive, Digital Supply Chain Management på SAP.

Kommer bristande samarbete leda till brutna löften?

AV KADIJA MOHAMED

Den globala pandemin visade tydligt att försörjningskedjorna står inför enorma utmaningar och den nuvarande strukturen ifrågasätts alltmer. Från att ha varit något av en organisatorisk stödfunktion har försörjningskedjan fått en huvudfunktion och blivit en viktig konkurrensfaktor. Är förmågan att samarbeta effektivt något som kan leda till att vi kan hålla det vi lovar genom hela värdekedjan?

Inom Supply Chain pratar man om VUCA-faktorer – Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous. Det är ursprungligen en militär term som uppkom under 1980-talet men som nu används bredare för att beskriva den föränderliga miljö och instabilitet som kännetecknar dagens globala värld. En global affärsvärld där organisationer måste vara medvetna om hur externa system, risker och trender påverkar verksamheten. Och hur de utifrån detta kan agera på ett sätt som får en positiv påverkan på deras försörjningsflöden.

Hållbara försörjningskedjor

Det är viktigt att inse att varken organisationer eller företag på egen hand kan ta sig an de ökade globala utmaningarna. Tvärt om tror jag att det bästa sättet att få hållbara försörjningskedjor är ökat samarbete mellan aktörerna i kedjan. En mer medveten utformning skulle skapa slutna produktionscykler och hållbara affärsmodeller. Samtidigt kräver avancerad da- taanalys också en effektivare kommunikation mellan olika intressenter för att samla in och bearbeta data.

Från transaktion till relation och samarbete

Den industriella utvecklingen har underlättat snabba förändringar med industriell och befolkningsmässig tillväxt. Men den har också lett till grundläggande miljömässiga och sociala förändringar. Klimatförändringar, resursutarmning och en växande ojämlikhet är några konsekvenser av en slösaktig och ohållbar produktion och konsumtion. Företag behöver nu anpassa sig och möta utmaningarna. Med förändring följer också nya möjligheter. Och vi behöver se på de globala utmaningarna som
en möjlighet till innovation och samarbete för en mer positiv framtid. Även om samarbete i försörjningskedjan inte är en ny idé, har det tidigare varit inriktat på transaktioner. Det finns stora fördelar med att utöka samarbetet bortom enbart handel och motprestation. Djupare partnerskap som bygger på förtroende kan leda till ömsesidig tillväxt för företag och inspirera till att gemensamt ta sig an utmaningar som minskar riskerna för företag, miljö och samhälle.

Komplexa, fragmenterade försörjningsflöden
De flesta försörjningskedjor har utvecklats med tiden snarare än att de är medvetet utformade till att bli vad de är i dag – extremt komplexa och fragmenterade. På SAP är vår vision att omvandla dagens fragmenterade flöden till enhetliga, samverkande och intelligenta nätverk för att hjälpa företag att på ett säkert sätt anpassa sig till en förändrad mark- nadsdynamik och framtidssäkra verksamheten. Med plattformar för samarbete – som exempelvis SAP Business Network – stöds och breddas uppkopplade processer utanför den egna organisationen. Genom samarbetsplattformar som sammanför viktiga partner i försörjningskedjan underlättas ett smidigt utbyte av data och insikter mellan verksamheter var de än verkar. Resultatet är ett djupare och mer kvalificerat samarbete som skapar förutsättningar för en ökad flexibilitet och snabb anpassning (agility). Verkligt gränsöverskridande samverkan i försörjningskedjan förutsätter inte bara ett åtagande att implementera strategier och redesigna processer, utan också att man använder tekniska innovationer och verktyg på ett så bra sätt som möjligt.

One-stop-shop för alla affärspartner

Ett nätverks värde består av dess omfattning och räckvidd. Det kan liknas vid hur LinkedIn eller Facebook ger oss tillgång till personliga kontakter. Med en one-stop-shop för alla affärspartners behov, inklusive ett register över alla sammarbetspartners, en enda datamodell och en enhetlig användarupplevelse i en öppen arkitektur, är det möjligt att förändra hur nätverket arbetar. En samverkansplattform av det slaget gör det möjligt att samordna processer i företagets nätverk och skapa ett friktionsfritt samarbete och ett koordinerat agerande mellan partners och organisatoriska funktioner. Resultatet blir effektivare processer och arbetsflöden som gör det enklare och säkrare att samarbeta, kommunicera i realtid och möta olika störningar som kan uppstå i försörjningskedjan.

Bygg in ökad motståndskraft och hållbarhet

Under 2022 och framåt ser jag en enorm möjlighet för oss alla att kunna hålla våra löften till kunder, medarbetare, till miljön och det samhälle vi är beroende av. Just nu pågår en omvandling av försörjningskedjorna i riktning mot mer motståndskraft och hållbarhet. För samtliga medarbetare i försörjningskedjan gäller det att balansera komplexa avvägningar mellan att förbättra kundupplevelsen och vara kostnadseffektiv, men samtidigt investera i en mer motståndskraftig och hållbar försörjningskedja. Jag och mina kollegor på SAP ser fram emot att stötta dig på den resan.

Kadija Mohamed är Senior Solution Sales Executive, Digital Supply Chain Management på SAP.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »