Timo Landener: ”Om tio-femton år arbetar androider i lagret”

AV STEFAN KARLÖF

Det är Timo Landener som är skyldig till ovanstående intressanta utsaga. Sedan tre år arbetar han som Head of Innovation Management på Swisslog. SCE har träffat honom för att samtala om hur radikal, disruptiv innovation skapas, och om hur han ser på utvecklingen av intralogistik och automation i framtiden.

– När jag började på Swisslog var rollen som chef för innovationsarbetet nyinrättad, även om den hade funnits i omgångar under de senaste trettio åren. Vi har dock massor av duktiga, innovativa ingenjörer som drivs av nya idéer och innovation, vilket är en avgörande tillgång för att driva innovationsarbete. Det som har saknats är en riktigt bra organisatorisk struktur och en process för arbetet, säger Timo som själv är ingenjör och som har arbetat i logistik- och automationsbranschen i 20 år.

Ett vanligt problem, menar Timo är att innovation riskerar att drivas adhoc, utan en tydlig process och utan ett tillräckligt fokus på kundnytta och mark- nad. Ofta visar sig exempelvis ett specifikt problem som finns hos en viss kund, inte vara ett generellt problem som finns hos det stora flertalet företag.

– Jag brukar betona att innovation måste baseras på ett värdeerbjudande och att de lösningar som utvecklas måste vara relevanta för marknaden och tidpunkten behöver vara den rätta. Det finns så många lösningar som utvecklas med ett för smalt fokus på behovets omfattning och det finns även många bra lösningar som lanseras men som är före sin tid, konstaterar han.

Bygger en innovationskultur

Att bygga en innovationskultur tar tid och kan vara komplext, men det är nödvändigt för att lyckas med innovationsarbete menar Timo. Och samtidigt som han efterlyser mer av struktur, process, kund- och marknadsnytta, understryker han vikten av att bygga en tillåtande innovationskultur.

– En innovationsvänlig miljö utmärks av att det finns tillit, frihet och vilja att experimentera, samarbeta och möjlighet att misslyckas. Allt detta bidrar till att fler sociala kontakter knyts i en organisation och gör att kunskap sprids och att människor börjar arbeta över funktionsgränser i stället för i silos.

Timo förklarar att han har två huvuduppgifter i jobbet som innovationsansvarig på Swisslog. Den ena är att förändra själva innovationsprocessen i riktning mot mer av marknads- och affärstänkande, för att på så sätt säkerställa att det finns ett generellt behov och en marknad för de lösningar som utvecklas. Den andra är just att förändra och utveckla företagskulturen så att innovationsarbetet får den plats, den tid och de resurser som krävs för att lyckas.

Långsiktigt, radikalt och disruptivt

Timos roll i Swisslog är att driva den långsiktiga, radikala och disruptiva innovation som ska ge bolaget framgång om tidigast några år. Det övriga mer gradvisa förbättringsarbetet av befintliga produkter och lösningar ansvarar företagets produktchefer för.

– På fritiden läser jag mycket om hur samhället är på väg att förändras och hur framtiden kan te sig. Nu får jag ägna mig åt detta även i mitt jobb, där jag utvecklar olika framtidsscenarier som vi därefter utgår från även i vårt innovationsarbete. Det är ett fantastiskt stimulerande uppdrag!

Timo är tydligt passionerad av att få tänka på och resonera kring framtidens samhälle och liv. I det kortare perspektivet, två-tre år framåt, ser han en särskilt intressant utveckling som påverkar behovet av nya automationslösningar inom hela livsmedelssektorn, ett segment där Swisslog sedan länge är en väl etablerad leverantör av olika lösningar.

– Redan nu ser vi att en ökad hållbarhetssträvan i samhället medför att försörjningskedjorna blir mer lokala och cirkulära, vilket får en stor betydelse för

utformningen av automations- och intralogistiska lösningar. Det får bland annat till följd att konsumenten och den sista milen hamnar i fokus, vilket ökar behovet av lokala distributionscenter, så kallade ”micro fulfilment centers” (MFCs). Men även jordbruket behöver mer automation, när storskaliga odlingar börjar etableras i tätorter där de byggs på höjden i stora effektiva anläggningar, så kallade vertikala jordbruk. Här ser vi också en ökad efter- frågan.

Hållbart och cirkulärt

Utvecklingen mot mer lokalt, mer närodlat och cirkulärt har gått snabbt. Få hade nog förutspått den utvecklingen för några år sedan, när många framstående akademiker landade i slutsatsen att det oftast var rationellt att transportera tomater eller lammkött mellan världens kontinenter.

– Det kan vara farligt att extrapolera det nuvarande in i framtiden, och det gäller därför att hela tiden fråga sig, ”men tänk ifall?”, säger Timo som ser livsmedelsbranschen som ett prioriterat tillväxtområde för Swisslog, och han fortsätter:

– Vi kommer alltid behöva distribuera mat, så det är en stabil bransch, där det händer mycket. Alltmer kommer att produceras lokalt, fler livsmedel kommer att vara baserade på växtproteiner och vi kommer att köpa mer djupfryst, eftersom det är bättre ur miljösynpunkt jämfört med att importera färskvaror med fraktflyg.

Kreativa innovationssamarbeten – open innovation
Lika viktigt som att bygga en innovationskultur baserad på öppenhet och gränsöverskridande samarbete internt i det egna företaget, är det enligt Timo att bygga externa samarbeten, så kallad ”open innovation”.

– I motsats till att begränsa innovationsarbetet till ett litet antal nyckelpersoner i det egna företaget så vill vi med open innovation involvera många för- mågor i vår innovation. Exempelvis externa experter, akademiker, start-ups, ägare, kunder, partners och till och med konkurrenter. Hittills har vi kommit en bit på väg i samarbetet med vår ägare KUKA Robotics, och vi har börjat söka upp och bjuda in start-ups. Jag tror att vi i framtiden, när kulturen är mogen, även behöver samarbeta med konkurrenter i vissa fall, säger Timo, väl medveten om att tanken kan vara svårsmält för vissa kollegor i företaget.

Integratörsrollen

Argumentet för att vidga innovationsarbetet och involvera många parter är helt enkelt att innovation tar tid och är resurskrävande, samtidigt som kraven på snabbhet från idé till marknad ökar oavbrutet. Med en liknande argumentation ser Timo att Swisslogs tidigare mer renodlade roll som lösningsintegratör kommer att vara viktig framöver och få en renässans.

– Historiskt var Swisslog en renodlad integratör. För femton år sedan började vi utveckla egna produkter, och det är bra. Men jag tror att integratörs- rollen kan ge oss en oerhörd styrka, och att vi behöver bli mer av en integratör igen, just för att allt går så snabbt och eftersom vi vill kunna erbjuda våra kunder det bästa.

Flexibelt och skalbart

I likhet med många andra så ser Timo att trenden mot mer flexibla och skalbara logistiklösningar med en relativt kort ROI är här för att stanna.

– Definitivt är det så. Att ha möjlighet att vidareutveckla en lösning och att inte bygga fast sig i något är en självklar målsättning. Ett annat skäl är att dagens befolkningstillväxt gör att det kommer att behöva byggas en enorm infrastruktur som världens tillgång till sand inte medger. Därför tror jag att framtidens logistikautomation till stor del kommer att göras i befintliga byggnader, vilket gör att flexibla, skalbara lösningar med hög densitet är framtiden.

Exempel på lösningar som motsvarar de behoven är autonoma robotar, kompakta och skalbara gods-till-man-lösningar, exempelvis Autostore som är både flexibel, skalbar och genial i sin enkelhet.

– AutoStore är ett bra exempel på framgångsrik innovation. När jag första gången kom i kontakt med AutoStore, för elva år sedan blev jag tveksam, eftersom lösningen hade ett långsamt genomflöde. Vad jag då inte förstod var att den höga densiteten som en AutoStore har gör den mycket attraktiv totalt sett, säger Timo.

Så till androiderna...

Normalt sett är Timos och Swisslogs framtidsperspektiv för innovationsarbetet maximalt tio år. Att förutse en ännu mer avlägsen framtid är sällan meningsfullt menar han, eftersom samhället förändras och utvecklas så pass snabbt. Men framtiden är kanske närmare än vi tror. Bland annat förutspår Timo att androider kommer att ersätta människor i lagret redan om tio år.

– Jag tror att vi om tio år kommer ha androider i våra lager, det vill säga robotar som till både utseendet och beteendet liknar människor och som kan göra allt det som människor gör idag och kanske mer än så. Därför kommer de robotar, AMRs/AGVer och cobots som används idag i nära samspel med människor att vara relevanta enbart under en viss tid. Det här ligger i framtiden, men androiderna kommer definitivt kliva in i lagret ganska snart, i alla fall senast om femton år, säger Timo med ett skratt.

Om Timo Landener

Utbildning: Industrial Engineer (maskiningenjör)

Karriär: Head of Department “Techline” / Head of Product Management / Senior Project Manager på wms-bolaget proLogistik (2009-2015), Gruppledare på automationsbolaget Vanderlande (2015–2016) och därefter Executive Manager IT Solutions på Vanderlande (2017-2019), Head of Innovation Management, Swisslog (2019- ).

Familj: Gift och tre barn i åldrarna 2-8 år. 

Intressen: Fotboll (VfL Bochum), böcker och padel.

Främsta levnadsregel: Ett samtal förutsätter alltid att den andra personen också kan ha rätt.

Bästa ledarskapsråd: Förändring kan inte drivas genom att proklamera värdeord på power points – var själv en förebild.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »