Henric Hasth, vd Toyota Material Handling Sweden.

Visibilitet och samarbete är grunden för lönsamhet och konkurrenskraft

AV HENRIC HASTH

Ett av de områden som har intresserat mig mycket under min karriär är frågan om visibilitet och samarbete, temat för detta nummer av SCE. Det intresset fördjupades särskilt när jag jobbade som COO på B&B TOOLS. Det företaget var en typisk grossist som är helt beroende av att samarbeta mycket tätt med alla sina partners i försörjningskedjan, särskilt med sina kunder och de varumärkesägande tillverkarna av verktyg, förnödenheter och tjänster till industri- och byggsektorn.

Utmaningen består lite förenklat i att gå från ett funktionellt fokus där de olika delarna i en varuförsörjningskedja arbetar självständigt utan att dela gemensamma processer och system och gradvis förflytta sig i riktning mot en strategisk samarbetsintegration baserat på visibilitet, transparens och samarbete. Se figuren.

Intern funktionell integration

Rent konceptuellt är det här en resa som ofta börjar på den andra nivån, intern integration. Här brukar man börja med att dela tillgängliga data om kundbehov och materialförsörjning som konsolideras i en gemensam systemstruktur, exempelvis försäljningsdata hos en dagligvaruhandlare som delas med en bakomliggande struktur för att minska kapitalbindning och inkuransrisk samt förbättra tillgänglighet av produkter i butik.

Extern strategisk integration

För att ta nästa steg till en extern integration behövs ett samarbete som grundar sig på ett mer strategiskt partnerskap för att därigenom åstadkomma utveckling och förbättring. Den typen av samarbete är beroende av att relevanta affärsdata delas med externa aktörer i varuförsörjningskedjan, dvs. att visibilitet skapas. Det är ofta här det börjar bli svårt – ett exempel på det är de klassiska VMI-projekten (Vendor Managed Inventory, där leverantören fyller på och hanterar kundens lager) som blev stort kring millennieskiftet och hade de högsta och bästa am- bitionerna, men fallerade ändå. Min uppfattning är att orsaken till detta framför allt berodde på brist på tillit och strategiskt samarbete vilket gav en rädsla för att öppna upp och dela data med varandra.

Försörjningskedjor konkurrerar

Samma sak ser vi än idag, även om jag tycker att situationen har blivit enormt mycket bättre! Det är glädjande att se en ökad medvetenhet om att vi numera verkligen konkurrerar tillsammans i gemensamma försörjningskedjor med andra aktörer i andra försörjningskedjor. Insikten har alltmer nått högsta ledningsnivåerna i företagen där de hanteras som en strategisk och prioriterad fråga. Ett bevis på att vi har kommit ganska långt vad gäller en nivå av samarbetsintegration är e-handelns framväxt – en handel som äger det sista ledet mot kund, och därmed utgångspunkten för definitionen av kunderbjudandet, förutsätter att parterna i försörjningskedjan delar sina data, samverkar över bolagsgränserna och är transparenta i sina relationer för att lyckas.

Kundfokus och 100 procent transparens

Min nuvarande arbetsgivare, Toyota, är ett bra exempel på hur en väl fungerande samarbetsintegration kan se ut. I och med att vi äger hela vår varuförsörjningskedja och att vår kundrelation är huvudfokus för hela processen. Här är det 100 procent transparens och visibilitet som gäller vilket ger maximal nytta för kunderna, för miljön och därmed även för oss.

Internet of Things

Vi är även långt framme i att ta visibilitet och samverkan ett steg längre genom IoT (Internet of Things) där vi sedan några år har utrustat över 200 000 truckar med en telematiklösning som vi kallar för I_Site. Lösningen innebär att varje truck samlar in data automatiskt om bland annat olika körmönster och skador. En av insikterna som genereras av den ökade visibilitet som data från I_Site ger, påvisar ofta överdimensionerade truckparker på grund av att våra kunder ofta har dålig transparens i hur olika grupper/funktioner nyttjar sin utrustning. Dessutom är den ökade säkerheten som kommer med användandet av I_site mycket uppskattad eftersom förarbehörigheter och funktionskontroll säkerställs vid uppstart. Utifrån de data som fångas via tjänsten I_Site kan vår kund öka sin produktivitet genom en mer rationell användning av sin truckflotta, samt lära sig vilka beteenden och mönster som ger bäst resultat för säkerhet och produktivitet, vilket i slutänden stärker kundens egen lönsamhet.

Henric Hasth är vd för Toyota Material Handling Sweden

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »